คณะวิศวกรรมฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

             คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้สอดคล้องการมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหารภายในคณะและคณาจารย์เข้าร่วม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง SU 504 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

             โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัชวาลย์ คุณค้ำชู กรรมการจรรยาบรรณสภาวิศวกร มาบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม” เป็นให้แนวทางการขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร และ “แนวทางการใช้ชีวิตวัยทำงานเรื่องต่าง ๆ นอกมหาวิทยาลัย” โดยอาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นักศึกษาได้รับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับรองใบประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี