คณะวิทย์ฯ สร้างแรงบันดาลใจ “ถ่ายถอดองค์ความรู้สู่เส้นทางแชมป์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถ่ายถอดองค์ความรู้สู่เส้นทางแชมป์
ด้วยการเชิญรุ่นพี่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จีระสัจจานุกูล รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมถ่ายถอดองค์ความรู้สู่เส้นทางแชมป์ กิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ เมื่อวันก่อนนี้  ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติ  และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมกล่าวต้อนรับและโอวาทกับนักศึกษา 

         กิจกรรมดังกล่าว ได้เชิญรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการเรียนและการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี