คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การทำปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนและครูผู้ควบคุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 รายวิชา ให้นักเรียนเลือกตามความสนใจของนักเรียนเอง ดังนี้

  1. สาขาวิชาชีววิทยา จัดอบรม “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”

  2. สาขาวิชาเคมี จัดอบรม “การสกัดสารสำคัญจากเปลือกส้มโอและการสกัดคาเฟอีนจากเครื่องดื่มบำรุงกำลัง”

  3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทางฟิสิกส์ ได้แก่ การเกิดกำทอน ความยาวคลื่นของแสง กฎของฮุค และเวกเตอร์ของแรง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี