สัมมนาทบทวนการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 67

กองนโยบายและแผน จัดสัมมนาการทบทวนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2566
และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาการทบทวนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2566 ณ Best Western Plus Carapace Hotel Hua Hin อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรผู้ดูแลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนา

          สำหรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดำเนินตามโครงการหลัก จำนวน 45 โครงการ และเพื่อให้การกำหนดทิศทางแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีความชัดเจน ตลอดจนผู้บริหารสามารถติดตามและพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ และสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงได้มีการสัมมนาการทบทวนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

          ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่          

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ บรรลุตามตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

               1.1 รายได้จากโครงการ/กิจกรรมตามยุทธ์ศาสตร์ด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ (โรงแรม โรงเรียนอาหาร ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรระยะสั้น) จำนวน 4.9978 ล้านบาท

               1.2 จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (ด้านเกษตร อาหาร ท่องเที่ยวและ วิทยาการสุขภาพ) (จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ด้ํานเกษตร อาหาร ท่องเที่ยว และ วิทยาการสุขภาพ) จำนวน 9 ผลงาน

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต บรรลุตามตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ได้แก่

               2.1 จำนวนของหลักสูตรที่มีการร่วมมือการจัดการเรียนรรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ผ่านการปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรหุ่นยนต์ และหลักสูตรนวัตกรรมอัจฉริยะ

               2.2 การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา/จัดหาทุนการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยใช้เครือข่ายคู่ความ ร่วมมือในระดับนานาชาติรายเก่าและรายใหม่รวมถึงประเทศที่ขาดแคลนในอาเซียน เอเชีย และแอฟริกา 2 เครือข่าย

               2.3 ระดับค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรี เท่ากับ 4.59

               2.4 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียนในหลักสูตรต่าง ๆ เมื่อผ่านกรอบเวลาของหลักสูตรไป 25% ร้อยละ 91.68

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู อยู่ในช่วงของการประเมินผลการดำเนินการ

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บรรลุตามตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

               4.1 จํานวนเงินวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก เท่ากับ 32 ล้านบาท

               4.2 จํานวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์หรืองานวรรณกรรมที่สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 22 เรื่อง

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาท้องถิ่น  บรรลุตามตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

               5.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการยกระดับด้านอาหารและการท่องเที่ยว 10 ชุมชน

               5.2 จำนวนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์ /งานประชุมวิชาการที่มีการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ จำนวน 5 ผลงาน

               5.3 อันดับ Sustainable Development Goals (SDGs) Impact Ranking (Time higher education) ของมหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ อยู่ในอันดับ 5 ระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ อยู่ในอันดับ 24 ระดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก อยู่ในอันดับ 800-1000

               5.4 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 1 ศูนย์

               5.5 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 1 ศูนย์

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามตัวชี้วัด 3ตัวชี้วัด ได้แก่

               6.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลทั้งระดับภายในและระดับชาติ 2 รางวัล

               6.2 รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 1 รางวัล

               6.3 จำนวนระบบฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาเพื่อบริหารจัดการองค์กร 2 ระบบ 

           และยังมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดให้บรรลุผลทุกตัวชี้วัดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 

         นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 การนำเสนอและระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี