ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถายันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานของสำนักงานร่วมกัน และได้มีการนำชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันก่อนนี้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี