คณะIT รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 65

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

         วันที่ 28 มิถุนายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้

       หลักสูตรที่ตรวจตามเกณฑ์ สกอ.

         สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) ได้รับคะแนน 3.90 โดยมีกรรมการคือ

           1) ดร.มานพ  ชาชิโย  ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต          

           2) ผศ.ดร.สัมฤทธิ์    เสนกาศ    กรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                       3) รศ.ดร.กาญจนา   บุญส่ง     กรรมการและเลขานุการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         หลักสูตรที่ตรวจตามเกณฑ์ PBRU-QA

         1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คะแนน ระดับ 3 โดยมีกรรมการคือ

           1) ผศ.ดร.ผุสดี        บุญรอด    ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            2) ผศ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม   กรรมการและเลขานุการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            3) นางสาวน้ำฝน    แสงอรุณ    ผู้ช่วยเลขานุการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คะแนน ระดับ 3 โดยมีกรรมการคือ

             1) ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย  ตั้งวรรณวิทย์   ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

             2) ผศ.ดร.พัชรินทร์  สุริยะวงค์        กรรมการและเลขานุการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

              3) นายณัฐพล        อาบสีนาค       ผู้ช่วยเลขานุการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        3. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล คะแนน ระดับ 3 โดยมีกรรมการคือ

               1) ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล     ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                2) ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย        กรรมการและเลขานุการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี          

                3) อ.ดร.เวธกา        เช้าเจริญ         ผู้ช่วยเลขานุการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี