กิจกรรม Walk Rally นักศึกษาใหม่ ปี 66

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally
เพื่อสร้างการรับรู้และข้อปฏิบัติในรั้วมหาวิทยาลัย

            อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้โอวาสนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรม Walk Rally นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาทั้ง 8 คณะได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566

          โดยกิจกรรมได้มีการนำนักศึกษาเข้าสู่ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 10 ฐาน ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการแนะนำสถานที่ การให้ความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของนักศึกษา กิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างสาขา ต่างคณะ รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดการช่วยเหลือและเกิดมิตรภาพที่ดี เป็นประโยชน์กับนักศึกษาระหว่างศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความคุ้นเคยให้กับนักศึกษาในการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องมีการปรับตัวเข้าสู่สังคมใหม่ เพื่อนใหม่และสภาพแวดล้อมใหม่ การสร้างความคุ้นเคยทั้งในส่วนของบุคคลและสถานที่จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษา ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 3 กรกฎาคม นี้

       นางสาวกานต์ธิดา ดำแป้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ มีการจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน ทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะ ต่างสาขามากขึ้น พี่ ๆ แต่ละฐานได้แนะนำสถานที่ การให้ความรู้ในเรื่องของระเบียบวินัย การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และขอบคุณพี่ ๆ จากกองพัฒนานักศึกษาและจากคณะต่าง ๆ ที่ได้จัดกิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาใหม่”

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี