ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีลอดซุ้มต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2566

           คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและผู้นำนักศึกษา ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนกว่า 1,500 คน ที่ได้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับทราบขั้นตอนวิธีการรับบริการและตอบข้อคำถามในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องการทราบ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นบัณฑิตได้อย่างภาคภูมิใจ

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันตก มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นคนดีและมีงานทำ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีเป้าหมายที่ชัดเจนในสร้างและเสริมองค์ความรู้ในศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจนับตั้งแต่นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 1 ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่บรรยากาศของรั้วเขียวเหลือง พบความอบอุ่นและความปรารถนาดีทั้งจากผู้บริหาร คณาจารย์และรุ่นพี่

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี