พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและมอบเข็มตรามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

           เมื่อช่วงเย็นวันที่ 29 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2566  ให้แก่นักศึกษาใหม่กว่า 1,500 คน สร้างความรักความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราประจำพระองค์แด่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าในตราพระราชลัญจกรและปฏิบัติตัวให้สมกับเป็น “คนของพระราชา” ณ จุลานนท์กีฬาสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีลักษณะเป็นรูปกลมรีและมีรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นการจัดตั้งเพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทำหน้าที่ในฐานะคนของพระราชา โดยพระราชาทรงราชทานนามและตราประจำพระองค์ให้เป็นสัญลักษณ์

          ขณะที่ความสำคัญในการจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานตราพระราชลัญจกร เป็นการสร้างจิตสํานึกความภาคภูมิใจ และความรักในมหาวิทยาลัย สร้างความตระหนักถึงการเป็นคนของพระราชา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี