แห่วัวเทียมเกวียน ถวายเทียนพรรษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมแห่วัวเทียมเกวียน ถวายเทียนพรรษา

            อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมสืบสานประเพณีไทย กับโครงการเกษตรรักษ์ไทย: กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยมีการตั้งขบวนแห่ตั้งแต่คณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเคลื่อนขบวนไปยังวัดเพรียง ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักคุณค่าความเป็นไทยและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงานของสังคมและท้องถิ่น โดยภายในขบวนได้มีการนำวัวเทียมเกวียนจำนวน 9 เล่มที่ตกแต่งอย่างสวยงามมาแห่เทียนจำนำพรรษาและเครื่องอัฐบริขาร เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้การปฏิบัติธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี