คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

            วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีรองคณบดี คณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น 

            ภายในงานมีการบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจต่อบทบาทหน้าของนักศึกษา ประกอบด้วย  การเรียนอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ และรายละเอียดหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ กฎระเบียบและความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การปรับตัวให้เข้ากับสังคมการเรียนการสอนกับกิจกรรม และการทำงานจริงบรรยาย

            นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบคณาจารย์ประจำสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชา แนวทางการดูแลและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

            ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตรประกอบด้วย

     1.หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มี 3 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แขนงวิชาการตลาดดิจิทัลและแขนงวิชา
     2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล

     3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  สาขาวิชาการบัญชu

     4.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี