ต้อนรับผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ต้อนรับตัวแทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะทำงานความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ ให้การต้อนรับ Miss Kaori Nakayama ผู้ประสานงานหน่วยอาสาสมัครญี่ปุ่น และคุณจารึก ยุคุณธร ผู้จัดการโครงการองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency-JICA) ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมคารวะอธิการบดีและเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ห้องจัดแสดงงานสร้างสรรค์พริบพรีวิถีชุมชนสู่การท่องเที่ยวและหน่วยงาน Smart Royal Coast Tourism Unit คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา

          ในการนี้ คณะตัวแทนจาก JICA ประเมินแผนและแนวทางการขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่งานความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้เป็นผู้จัดส่งข้อเสนอคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ไปยังอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา Tourism Promotion for Local Area Development เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี