คณะนักศึกษาไต้หวันฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหารและการบริการ

คณะนักศึกษาจาก National University of Science and Technology (NPUST) เข้าร่วมกิจกรรม 2023 Student Exchange/Internship Program ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสถานประกอบการในพื้นที่ชะอำ – หัวหิน

           เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 งานความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ และงานวิเทศสัมพันธ์ นำคณะนักศึกษาจำนวน 8 ราย จากมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในต่างประเทศ National University of Science and Technology (NPUST), TAIWAN ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเข้ารับโอวาทจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พรเพ็ญ  จุไรยานนท์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องคณบดี อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23) ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางด้านอาหารและการบริการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสถานประกอบการในพื้นที่ชะอำ – หัวหิน (2023 Student Exchange/Internship Program) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านอาหารและการบริการเป็นระยะเวลา 2 เดือน

        ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางด้านอาหารและการบริการ ณ สถานประกอบการในพื้นที่ชะอำ – หัวหิน (Student Exchange/Internship Program) เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมกับมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในต่างประเทศในทุก ๆ ปี เพื่อเสริมสร้างการได้รับประสบการณ์วิชาชีพในระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี