คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

         งานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันก่อนนี้ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการต้อนรับนักศึกษาของคณะ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมนิทัศน์เพียกขุนทด

       นอกจากนี้ยังมีการเข้าพบอาจารย์ประจำสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงหลักสูตร แนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะและทราบถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติในการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคารพกฎระเบียบ กติกาการอยู่ร่วมกัน เสริมสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีต่อรุ่นพี่ คณาจารย์ คณะและมหาวิทยาลัย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี