คณะพยาบาลศาสตร์ฯ พัฒนาศักยภาพ “อสม. Diamond”

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จับมือกับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ “อสม. Diamond”
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับนายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการเดินทางมาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีหลักการสำคัญอยู่ที่การสร้างความเข้มแข็งของสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตในแนวทางที่ใช้ศักยภาพด้านสุขภาพเชิงพื้นที่เป็นแกนหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การทำงานเรื่องการพัฒนาสุขภาพของบุคคล พัฒนาระบบบริการสุขภาพและกลไกการให้บริการในระดับต่าง ๆ การจัดระบบข้อมูลสุขภาพ และองค์ความรู้ของงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสื่อสารงานพัฒนาสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบทบาทในการสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ รวมถึงการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตให้มีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีจะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการให้ข้อมูลเพื่อเชื่อมประสานงานระดับพื้นที่ รวบรวมข้อมูลสุขภาพชุมชนระดับต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และบูรณาการการทำงานในด้านต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี