งานสื่อสารจัดประชุมทีมประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

กลุ่มงานสื่อสารองค์กรจัดประชุมทีมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

         วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมทีมประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่กกลุ่มงานสื่อสารองค์กรได้จัดขึ้นโดยมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์และบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

       สืบเนื่องจากกลุ่มงานสื่อสารองค์กร มีภารกิจหลักในการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินงานในการเผยแพร่ข่าวหรือกิจกรรมของแต่ละคณะร่วมกัน ให้ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งมหาวิทยาลัย

       ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่รับผิดชอบโดยกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ทั้งช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาในการดำเนินงานและการให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี