มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาพลศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาพลศึกษา
ก่อนนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2565

               วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการการประชุมแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการจัดการกีฬา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน ก่อนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2565 ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี