มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาการดำเนินงาน “มหาวิทยาลัยสีเขียว”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาการดำเนินงาน "มหาวิทยาลัยสีเขียว"

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Rankings และยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนให้กับมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            สำหรับการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในปีงบประมาณ 2565 มีกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินงาน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การบูรณาการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำและอนุรักษ์พลังงาน เช่น ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสูบน้ำทางการเกษตร การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ในระบบรดน้ำสนามหญ้าและสวน การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย การเพิ่มมูลค่าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ด้วยวิธีการอัดเม็ด เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี