การสร้างสไตล์การตกแต่งอาหารเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีอบรมหลักสูตร
"การสร้างสไตล์การตกแต่งอาหารเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์"

        คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสไตล์การตกแต่งอาหารเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์” ที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม  

      การอบรมนี้ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการออกแบบอาหาร การถ่ายภาพ การจัดจาน การวางแผนงาน การนำวัสดุต่าง ๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบ การเลือกโทนสีที่เหมาะสมกับอาหาร การทำกราฟิคดีไซน์ ก่อนที่จะต่อด้วยการอบรมภาคปฏิบัติ ด้วยการให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เช่น การออกแบบ การถ่ายภาพ ไปประยุกต์ใช้ในกิจการได้เป็นอย่างดี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี