คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2566

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ การศึกษา 2566 เมื่อวันก่อนนี้ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น สนุกสนาน และเป็นกันเอง

     โดยมีการแนะนำผู้บริหาร ประธานสาขา คณาจารย์และบุคลากรในคณะ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมสันทนาการ เป็นการบรรยาย เรื่อง ก้าวแรกสู่ ENTERCH วิทยากรโดย อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมแนะนำคณะทำงานสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม นักศึกษาใหม่พบสาขาวิชา และกิจกรรมสร้างความสามัคคีของสาขาวิชา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี