คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คิดค้นนวัตกรรมถังขยะอินทรีย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พัฒนาทักษะ Soft Skills
ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมถังขยะอินทรีย์ให้กับโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี ตำบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เพื่อดำเนินกิจกรรมยุวเกษตรพอเพียง

             สำหรับการลงพื้นที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะ Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งมุ้งเน้นการบ่มเพาะนักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิต นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ด้วยความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อสังคม โครงการยุวเกษตรพอเพียงเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้วยทักษะวิศวกรสังคม ทำให้นักศึกษาได้ทราบถึงไทม์ไลน์พัฒนาการด้านการจัดการขยะของโรงเรียน จึงได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมถังขยะอินทรีย์ให้กับโรงเรียน และจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมถังขยะอินทรีย์เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี