สัมมนา Education Leaders Forum

สัมมนา Education Leaders Forum

           อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ เป็นประธานเปิดการสัมมนา Education Leaders Forum ที่ได้ร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประเทศไทย จัดขึ้น เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม

         มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประเทศไทย ดำเนินงานเพื่อการศึกษาและพัฒนาเยาวชนมาอย่าวต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเยาวไทยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการใช้หลักสูตร Mind Education เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในด้านจิตใจ

        ภายในการสัมมนา ได้มีการบรรยายในหัวข้อ การสร้างผู้นำเยาวชนด้วยทักษะการคิดอย่างลึกซึ้ง ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร Mind Education การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการร่วมมือทางวิชาการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี