ซีเรียลบาร์ข้าวหอมห้วยข้อง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ซีเรียลบาร์ข้าวหอมห้วยข้อง”

              อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ตงฉิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมบริการวิชาการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำซีเรียลบาร์ข้าวหอมห้วยข้อง ภายใต้โครงการการยกระดับข้าวหอมห้วยข้องสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ด้วยศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชน คุณครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโสน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

              โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมชุมชนห้วยข้อง และเน้นวัตถุดิบที่มีภายในชุมชนมาเป็นส่วนประกอบ เช่น ถั่ว มะม่วงหาวมะนาวโห่และลูกหม่อน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนห้วยข้องด้วยการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการผลิต เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน สร้างโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

              โอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและนำอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) ด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี