ครู ตชด.เสริมทักษะก่อนนำไปพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้

ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
โดยใช้การเรียนการสอบแบบผสมผสาน (Blended learning)

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้การเรียนการสอบแบบผสมผสาน (Blended learning)  ซึ่งประกอบไปด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

          การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้การเรียนการสอบแบบผสมผสาน (Blended learning)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ 26403 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนารู้ความสามารถของครูด้านการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ให้มีระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ให้สูงขึ้น 

          กิจกรรม ประกอบด้วย การแนะนำการใช้ Blooket การสร้างเกมสื่อการเรียนการสอนด้วย Blooket การ ใช้งาน Word wall การสร้างเกมด้วย Word wall การใช้ Gratic.io และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี