กลยุทธ์ดิจิทัลคอนเทนต์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

การวางแผนกลยุทธ์การใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

         นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล แขนงดิจิทัลคอนเทนต์และเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนกลยุทธ์การใช้ดิจิทัลคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย” ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปาณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการวางแผนกลยุทธ์การใช้ดิจิทัลคอนเทนต์แก่นักศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำวิจัยและโครงงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณศิริพงศ์  เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องความหมายของ Content Marketing กำหนด Brand Voice เพื่อสร้างภาพจำในการสื่อสาร การเขียนแคปชั่นให้ดึงดูดผู้อ่าน เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี