อธิการบดีนำทีมลงพื้นที่บ้านโป่งลึก พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

อธิการบดีนำทีมลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก
รับฟังความต้องการของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

           วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพบปะ พูดคุยกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายรัฐพล ศรีธรรมา ปลัดอำเภอแก่งกระจาน และดาบตำรวจรัฐพล ศุภางค์กูล ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก คณะครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึกและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

          สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าไปพัฒนาทางด้านการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ด้วยการนำครูผู้สอนเข้ารับการอบรมในเรื่องของการผลิตสื่อการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนนการเรียนที่ดีขึ้น มีอัตราการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษามากขึ้น

         การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนา ต่อยอดในเรื่องของการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังได้รับฟังปัญหาและความต้องการของโรงเรียนที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน ได้แก่ หอพักนักเรียน ทุนการศึกษาและสภาพความเป็นอยู่โดยรวม ซึ่งหลังจากนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการช่วยเหลือในทันที โดยเฉพาะในเรื่องของทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการอยู่แล้วปีละกว่า 200 ทุนการศึกษา เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้ตามศาสตร์ที่ตนเองเรียนไปใช้ในการส่งต่อความรู้และพัฒนาพื้นที่

         นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มีการสนับสนุนในเรื่องของการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงอาชีพเสริมสำหรับนักเรียนหลังเวลาเลิกเรียน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “บ้านไม้ไผ่ บ้านพักวัฒนธรรม”

       หลังจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะนำความต้องการในประเด็นต่าง ๆ ไปจัดทำรายละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทางด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บ้านโป่งลึกให้ดีขึ้นต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี