ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และอาจารย์วัชระ เย็นเปรม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้านการพัฒนาภาษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี