ศึกษาการติดตั้งระบบ SOLAR ROOF TOP

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเดินทางไปศึกษาดูงาน
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR ROOF TOP)

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันท์ บุญรอด ผู้ช่วยรองอธิการบดี และอาจารย์ปองพล รักการงาน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดินทางไปศึกษาดูงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเข้าศึกษาดูงานเรียนรู้และแลกเปลี่ยน โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR ROOF TOP) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี