หารือการส่งเสริมกีฬาหมากล้อมและความร่วมมือทางการศึกษา

ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือความร่วมมือในการส่งเสริมกีฬาหมากล้อม
และความร่วมมือทางการศึกษาด้านสุขภาพ

               วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับ MR.MA WANG คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว และประธานสมาพันธ์หมากล้อม มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษา แลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ การวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพการพยาบาล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และคณาจารย์ ได้ร่วมกันนำเสนอหลักสูตรของคณะทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

               ในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมประชุม กับ MR.MA WANG ประธานสมาพันธ์หมากล้อม มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคุณสุรพล อินทรเทศ ผู้แทนจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากีฬาหมากล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และในจังหวัดเพชรบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในระดับประเทศ ในช่วงปลายปี 2567 เพื่อร่วมกันเผยแพร่และส่งเสริมการเล่นหมากล้อมให้เป็นที่นิยมมากขึ้น

            ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะได้ดำเนินการตามความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม โดยทางสาธารณรัฐประชาชนจีน จะนำศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ การแสดงกังฟูมาร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมและอาเซียนสัมพันธ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี