ประกวดอ่านทำนองเสนาะ “สดับถ้อยร้อยกรองไทย”

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จัดการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2
"เทิดไท้ทศมราชามหาจักรีวงศ์" ค้นหาผู้แทนเข้าร่วมประกวดในระดับภูมิภาค

          อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2” “เทิดไท้ทศมราชามหาจักรีวงศ์” เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

         การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและต่อยอดการอ่านทำนองเสนาะ อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ และเพื่อสรรหานักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับภูมิภาค ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 และรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

         โดยผู้ที่ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ สุกเกิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอุดมพร ศรบุญทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฉละเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวายุภักดิ์ ทองตาเต็ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี