พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “น้อมวันทา กตัญญุตา บูชาครู”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
"น้อมวันทา กตัญญุตา บูชาครู"

          นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “น้อมวันทา กตัญญุตา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2566” ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี

           สำหรับกิจกรรมภายในพิธี นายกองค์การบริหารนักศึกษา เป็นผู้แทนในการสวดคำฉันท์ไหว้ครู ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำเครื่องสักการะที่ตกแต่งอย่างสวยงามมาไหว้ครู เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และรับพรอันเป็นมงคลตลอดการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นอกจากนี้ อธิการบดีฯ ได้เป็นประธานในพิธีเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาให้ตั้งใจเรียน ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติครูดีในดวงใจ อาจารย์ระดับดีเด่น และอาจารย์ระดับดีมาก ประกอบด้วย

รางวัลครูดีในดวงใจ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา กรรณสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล คณะวิทยาการจัดการ

 3. อาจารย์กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 4. อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ บัวสาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 6. อาจารย์ ดร.ณฐกร นิลเนตร คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

 7. อาจารย์ธำรง บุญพรหม คณะครุศาสตร์

 8. อาจารย์ชลีดล อินยาศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ระดับดีเด่น

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนาธิป บุบผามาศ คณะครุศาสตร์

 2. อาจารย์วิโรจน์ ​เจ้ยเปลี่ยน คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

 3. อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 4. อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 5. อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ คณะวิทยาการจัดการ

 6. อาจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 7. อาจารย์ ดร.ช่วงชัย ชุปวา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ระดับดีมาก

 1. คณะครุศาสตร์

อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี

อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง          

 1. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร

อาจารย์ อร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล

 1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ

อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร

 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ศิริวัฒน์ ซำเกิด

อาจารย์ศราวุฒิ ด้วงเบ้า

 1. คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์คงขวัญ ศรีสะอาด

อาจารย์นฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ปิยวัฒน์ เนียมมาลัย

อาจารย์ ดร.จินตนา สังโสภา

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์จิตรา มีทองคำ

อาจารย์พรพรรณ ทองแพง

 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส

           โอกาสนี้ ผู้แทนจากบริษัทกรุงเทพประกันภัย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาในประดับปริญญาตรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี