ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ติดตามผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566

           วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย นำโดยคุณพิชัย ขำเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

            การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมสนทนากลุ่มแยกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้แทนศิษย์เก่า กลุ่มตัวแทนนักศึกษา กลุ่มประธานสภาคณาจารย์และตัวแทนบุคลากร กลุ่มคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และกลุ่มคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินผลงานมหาวิทยาลัยใช้ในการประกอบการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ 2566

            โอกาสนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ลงพื้นที่โรงสีข้าวตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โรงสีแห่งความสุขที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวในพื้นที่ พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี