พัฒนาศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย
และการดูแลสุขภาพทางเลือก

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กับสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยคุณนวมรกต พรหมอินทร์ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้มีพิธีลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          สำหรับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันในการพัฒนาศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพทางเลือกให้สืบทอดต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อการธำรงรักษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน เพื่อพัฒนากิจกรรมการให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย และการดูแลสุขภาพทางเลือก พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์หรือการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการสอน การบริการวิชาการ การฝึกอบรมและการวิจัย  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี