คณะพยาบาลศาสตร์ฯ เดินหน้าพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เดินหน้าพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

        การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสารณสุขประขำหมู่บ้าน (อสม.) ในบริบทพื้นที่ แบบพลิกโฉมบนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โดยมี อสม. ในพื้นที่ 6 ตำบล เข้าร่วม

        ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบผลิกโฉมบนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแพลตฟอร์มดิจิทัล: เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบไร้รอยต่อ และการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ระบบการดูแลผู้สูงอายถที่พึงประสงค์และตามที่เป็นจริงเชิงประจักษ์ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี