โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566

            ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566  เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพิการก่อนเข้าเรียนในด้านการปรับตัว การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาพิการในรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักศึกษา

          โอกาสนี้ ผู้ปกครองและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมทำกิจกรรมผ่านการสะท้อนความคิดและความรู้สึก ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการจัดกิจกรรม อีกทั้งผู้ปกครองผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้สึกสบายใจที่มีศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ดูแลนักศึกษาพิการโดยเฉพาะ พร้อมกับมีความเชื่อมั่นในการประสบความสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ตลอดจนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดความพร้อม ความเข้าใจ ในการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาและมีทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชเพชรบุรีได้เป็นอย่างดี           

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี