ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาน อธิการบดี ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในงาน “พหุวัฒนธรรมไร้พรมแดน : ส่งเสริมสู่ระดับชาติ สร้างสรรค์สู่ระดับโลก” (Multicultural Beyond Frontier : Promoted to the National Level Created to a World-Class Scale) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           ในการประชุมดังกล่าว สถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมcละภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างกัน มีการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและประชาชนทั่วไปจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

            นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังได้มีการจัดนิทรรศการ “ของดีบ้านฉัน” เพื่อขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์และการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนที่สวยงาม ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอนิทรรศการผ้าลายอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากงานวิจัยของศูนย์มะริด-สิงขรศึกษา โดยได้นำเสนอผลงานอันเป็นลายผ้าทั้งสิ้น 5 ลาย ได้แก่ ลายทุ่งนาป่าตาล ลายปลาทู ลายทวารวดี ลายปลาวาฬ และลายเพชรราชภัฏ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี