กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อมีสมรรถนะที่สูงขึ้น

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อมีสมรรถนะที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 501 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี เพื่อช่วยส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจในพัฒนาตนเองให้มีผลงาน มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพที่สูงขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สามารถ สว่างแจ้ง จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมงานเป็นวิทยากร  

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้สูงขึ้น มีการสร้างแรงบัลดาลใจในการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและด้านการวิจัย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี