คณะวิทย์ ประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2566 ระดับคณะ และเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย

            วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 501 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับคณะ และเตรียมความพร้อมการประชุมเตรียมจัดงานเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีการวางแผนการดำเนินงานงานและจะติดตามความก้าวหน้าต่อไป 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี