สมาคมศิษย์เก่าฯ สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ประชุมประจำปี 2566 พร้อมสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสมาคม

           วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 โดยมีศิษย์เก่ามหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์และออนไซต์ จำนวนกว่า 200 คน

         ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี  แทนจ่าอากาศเอกอภิชาต แก้วโกศล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยในที่ประชุมได้มีมติให้คุณธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี

        คุณธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปัจจุบันเป็นผู้จัดการ บริษัทกรุงเทพประภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี