โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน

โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน

           คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนแบบครบวงจรเพื่อการศึกษาและวิจัยวิทยาเขตโป่งสลอด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ : การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเชิงสร้างสรรค์ตามโมเดล BCG พัฒนาชุมชนบ้านโป่งสลอดสู่ความยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งตลอด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี