ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2566

             วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2566  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

            ในที่ประชุมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดเชฟมืออาชีพ ระดับชาติและนานาชาติ (Thailand Ultimate Chef Challenge 2023) เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

  1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาววิลาวรรณ อบอุ่น

  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่

                   2.1 นายกีรติ เทพทิพย์

                   2.2 นายคริสต์มาส โกศลนิรัติวงษ์

                   2.3 นางสาวลักษิกา มีอิ่ม

  1. รางวัลชมเชย ได้แก่

                   3.1 นายดัสปกร ติดต่อ

                   3.2 นายไพรัช ไชยทองคำ

  1. อาจารย์ผู้ควบคุม ได้แก่

                   4.1 ผศ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

                   4.2 ผศ.อารี น้อยสำราญ

                   4.3 ดร.จินตนา สังโสภา

                   4.4 ดร.พรอริยา ฉิรินัง

                   4.5 ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์

                   4.6 อาจารย์ณปภาหอมหวน

                   4.7 อาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ

                   4.8 อาจารย์ธนิดา ชาญชัย

                   4.9 อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์

            หลังจาดกนั้น เป็นการติดตามความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ อาทิ การให้ความเห็นชอบการจัดตั้งโครงการวิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ความก้าวหน้าการการดำเนินการในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงาน Timeline แผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้ชัดเจน เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี