เทคนิคการปรับสมดุลกล้ามเนื้อ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เทคนิคการปรับสมดุลกล้ามเนื้อสำหรับกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม

                คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เทคนิคการปรับสมดุลกล้ามเนื้อสำหรับกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้อง NPT Ballroom ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                 สืบเนื่องจากสถิติการเกิดโรคออฟฟิตซินโดรมพบในคนวัยทำงานสูงถึงร้อยละ 60 สาเหตุหลักคือการทำงานในรูปแบบที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  ได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม จึงได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรกับสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี–ประจวบคีรีขันธ์จัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนวดไทยด้วยเทคนิคการปรับสมดุลกล้ามเนื้อสำหรับกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและบุคคลทั่วไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี