เปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยหมัก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาลงพื้นที่ เปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยหมัก

        อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรลงพื้นที่โรงเรียนอานันท์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เพื่อรับฟังปัญหาและใช้ 5 เครื่องมือที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skills” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
        สืบเนื่องจากโรงเรียนอานันท์ประสบปัญหาการร่วงหล่นของใบไม้จำนวนมาก โรงเรียนมีวิธีการกำจัดโดยกวาดรวมเป็นกองแล้วเผา ส่งผลให้เกิดมลพิษจากควันจากการเผาไหม้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมะสมภายในโรงเรียน ซึ่งใบไม้ดังกล่าวถ้ามีวิธีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม ได้แก่ การนำไปทำปุ๋ยหมัก ก็จะเกิดประโยชน์แก่โรงเรียนและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการยุวเกษตรพอเพียง สืบสาน รักษาและต่อยอด กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง เพื่อนำเศษใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นในพื้นที่ของโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถช่วยลดปัญหามลพิษ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนยังส่งเสริมให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าแสดงออก มีจิตอาสา และทำงานร่วมกับผู้อื่น ในการบูรณาการทำงานร่วมกัน มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำและเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
 #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี