พัฒนาสมรรถนะก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหาร

                 สาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา (Upskills) ผ่านการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหาร โดยได้รับเกียรติจากเชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และสอนการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การจัดตกแต่งจานอาหาร การออกแบบอาหาร เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี