กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 1

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 1

          นักศึกษาสาขาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 2 ประกอบด้วยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา รวม 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 1  ที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566

          โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติของนักศึกษาครู เพื่อพร้อมในการเรียนที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นและปรับตัวเพื่อเป็นครูที่ดีในอนาคต โดยหัวข้อในการอบรม ประกอบด้วย จิตวิญญาณความเป็นครู การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของนักศึกษาครู Team work และการดูแลสุขภาพของครูและนักเรียน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี