คณะพยาบาลศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ต้อนรับคณะดูงานจากประเทศจีน
เพื่อเตรียมความพร้อม ในการส่งนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ

            วันที่ 18 กรกฎาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากประเทศจีน นำโดย Asia Pacific Education Alliance Research Center Miss .Wanghui, UNan Study ABROAD EDUCATION RESEARCH INSTITUTE Mr.Ding Xiaofu and Mr.Guo Hong, Kun Ming WeiShengZhiYeXueYuan Mr. Yan Haiyan and Miss. Ye Xing ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของคะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และเข้าชมศูนย์ SIRCOP (Simulation and Innovation Resource Center of Phetchaburi) เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งนักศึกษาจีนเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี