โครงการฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน (ศูนย์DSS)

           รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2566 ที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กรก(DSS) คณะครุศาสตร์ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนานักศึกษาอาสาสมัครให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างเครือข่ายอาสาสมัครในการช่วยเหลือนักศึกษาพิการในการดำเนินชีวิตประจำวันและส่งเสริมสนับสนุนการบำเพ็ญประโยชน์หรือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี