โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2566

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกลือทะเลไทย (AIC เพชรบุรี) คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2566 ที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

                 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี