ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

นักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

                  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 แขนงเทคโนโลยีสำนักงานดิจิทัล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน ณ ห้องปฏิบัติการ 26201 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะและยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของนักศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี