พิธีมอบหมวก ขีด เข็มชั้นปีและมอบเสื้อกาวน์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดพิธีมอบหมวก ขีด เข็มชั้นปีและมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในมอบหมวก ขีด เข็มชั้นปีและมอบเสื้อกาวน์ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่า “เมื่อนักศึกษาได้เริ่มเรียนด้านวิชาการและฝึกงานได้ระดับหนึ่งจะมีการสอบเลื่อนชั้นปี ทั้งด้านความรู้และทักษะปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงว่านักศึกษามีความมั่นใจและมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเรียนในวิชาชีพโดยสมบูรณ์ รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ ทางคณะจึงได้มีการจัดพิธีมอบสัญลักษณ์เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงว่านักศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในขั้นต้น ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ และคุณค่าแห่งวิชาชีพ โดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จะมีหมวกพยาบาลและแถบหมวกเป็นสัญลักษณ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มีเสื้อกาวน์สีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมีเสื้อกาวน์สีขาวเป็นสัญลักษณ์”

         วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในวิชาชีพตามอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ที่ว่า “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์”

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี